ਮਾਂ

- ਪ੍ਰੋ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ

ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ

ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ

ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ

ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ

ਜੜ੍ਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਮੁਰਝਾਂਦੇ

ਐਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆਂ

ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ